fbpx

Interview Frank Smeets – gedeputeerde Welzijn (provincie Limburg)

We treffen een gedreven en vastberaden gedeputeerde Frank Smeets. Eind 2012 kreeg hij binnen de deputatie van de Provincie Limburg de beleidsdomeinen Welzijn, Wonen, Sport en het provinciaal domein Dommelhof toebedeeld. “Ook al is het niet altijd eenvoudig en hadden we het ons anders voorgesteld”, lacht hij, “we houden de moed er in en gaan gestadig verder. Het is nodig voor de Limburgers”.

Dit vraagt om enige uitleg, gedeputeerde:

Jaar en dag werd er door het Provinciebestuur Limburg hard geïnvesteerd in het welzijnsbeleid. We waren pionier in het G-sportbeleid, legden extra financiële middelen naast de VIPA subsidies voor de instellingen die zorg dragen voor onze gehandicapten, thuislozen, jongeren in de bijzondere jeugdzorg, ouderen, … Op het moment dat ik deze bevoegdheden kreeg, waren de Vlaamse provincies volop in onderhandeling met de toenmalige Vlaamse regering over de interne staatshervorming. In april 2013 werden hierrond de gemaakte afspraken vastgelegd in bestuursakkoorden. We begonnen vol goeie moed aan de herprofilering en de reorganisatie van ons provinciebestuur naar de geest en de letter van deze akkoorden. Maar niet lang daarna besliste de Vlaamse regering om alle persoonsgebonden materies bij de provincies volledig te schrappen.

Wat betekent dit precies?

Dit betekent dat de taken die wij voor sport, jeugd, cultuur en welzijn vervulden in de toekomst door ofwel de lokale besturen ofwel door de Vlaamse overheid worden overgenomen. Momenteel zijn wij bezig om de opgebouwde expertise van mensen, middelen en netwerken zo goed mogelijk over te dragen.

Kan u beleidsmatig nog iets realiseren?

Zeker wel! Dommelhof, het provinciaal centrum voor cultuur en sport, blijft bij paradoxaal de provincie. Hier blijven we dus verder inzetten op G-sport. Dit jaar pasten we een aantal kamers aan. Zo beschikken we nu in het verblijfscentrum over 8 kamers met 22 bedden voor rolstoelgebruikers. Ook zijn we gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een G-fitnesszaal met 2 aangepaste kleedkamers en 2 aangepaste toiletten voor mensen met een beperking. In totaal gaat dit om een investering van 675 000 euro. Hier zullen mensen met een beperking in de toekomst onder begeleiding bewegingen krachtoefeningen kunnen doen.

Limburg heeft het de laatste jaren, zeker na de sluiting van Ford, niet gemakkelijk gehad. Er werd een zogenaamd SALK-plan (strategisch actieplan Limburg in het kwadraat) afgesloten. Komen er vanuit deze financiële pot middelen naar welzijn?

Voor dit luik werden 210 extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen voor baby’s en peuters voorzien. Deze zijn inmiddels ook allemaal gerealiseerd. Vanaf 2017 neemt de Vlaamse overheid de financiering van deze nieuwe plaatsen op structurele basis over. Die bijkomende plaatsen zijn nodig. Op die manier kunnen hun ouders hun kinderen in goede handen overlaten wanneer zij werk gaan zoeken of werken gaan.

En om de bouw en de zorg economisch te ondersteunen, investeren we bijkomend in zorgwoningen. Hiervoor hebben we het reglement wonen zorg. Hiermee wil de provincie bouwprojecten stimuleren waarin de relatie wonen-zorg centraal staat. Initiatiefnemers van bouwprojecten voor personen met een kwetsbaarheid uit de sectoren ouderen, personen met een handicap,

geestelijke gezondheid of integrale jeugdhulp komen hiervoor in aanmerking. Het doel is om de beoogde doelgroep zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te laten wonen. Duurzaam bouwen en universal design zij hierbij belangrijke aspecten. De nodige zorg wordt gegarandeerd door een samenwerking met zorgactoren. Voor de realisatie van 400 woonzorgeenheden verspreid in de provincie, wordt ruim 2.6 miljoen euro aan SALK middelen vrijgemaakt.

Tot 1 januari 2018 zal de aandacht vooral nog gaan naar de beleidsdomeinen die we moeten overdragen. We willen het opgebouwde werk in Limburg niet verloren laten gaan en hopen dat mensen en middelen zo goed mogelijk kunnen overgedragen worden naar de nieuwe beleidsverantwoordelijken. Als eerste gedeputeerde en gedeputeerde bevoegd voor financiën, zie ik het ook als mijn opdracht om de belangen van onze provincie zo goed mogelijk te behartigen. De provincie heeft na 2018 volgens mij zeker nog een toekomst. Het zal dus zaak zijn om de ‘nieuwe provincie’ zo goed mogelijk te profileren. Er blijven immers nog belangrijke grondgebonden bevoegdheden binnen het beleidsveld van de provincie.