Alle artikels in: Persmededeling

Patiënt krijgt best mogelijke kwaliteit van zorg bij de podoloog

Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is gisteren een nieuw koninklijk besluit over de uitoefening van het paramedisch beroep van podoloog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit legt nieuwe erkennings- en uitvoeringsvoorwaarden vast voor podologen. De patiënt krijgt hierdoor betere garanties over de kwaliteit van de geleverde zorg. De lijst van handelingen die podologen mogen uitvoeren wordt ook uitgebreid, en handelingen die al waren opgenomen worden duidelijker geformuleerd.

Lees meer

Verpleegkundigen mogen vaccinaties toedienen

Verpleegkundigen mogen vanaf 9 april 2016 vaccinaties toedienen zonder dat daarbij nog een arts aanwezig moet zijn. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is het koninklijk besluit van 18 juni 1990 dat de technische verpleegkundige verstrekkingen reglementeert, gewijzigd. Het KB is vandaag gepubliceerd en gaat tien dagen na publicatie in voege.

Lees meer

Maggie De Block zet hervorming ziekenhuislandschap en -financiering verder – Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

PERSMEDEDELING

Maggie De Block, minister van Sociale zaken, zet een nieuwe stap in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en -landschap. Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

Lees meer

Provincie roept lokale besturen op voor campagne gezond beeldschermgebruik

Drie gemeenten uit de provincie Antwerpen schreven al in, nog 67 te gaan

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) richt haar pijlen in het tweede luik van hun campagne Play Pauze Stop op gemeenten. Bij het promoten van gezond gedrag in een dagelijkse omgeving spelen gemeenten een belangrijke rol. Gemeenten kunnen concrete acties organiseren zoals gezond beeldschermwerk bespreken in de (kinder)gemeenteraad, een rek- en strekdans inoefenen tijdens de speelpleinwerking of een gamenamiddag organiseren met actieve pauzes. Gemeenten die zich achter Play Pauze Stop willen scharen, kunnen zich inschrijven via www.playpauzestop.be.

Lees meer

Een Belg op vier geeft toestemming voor digitale uitwisseling van medische gegevens

PERSMEDEDELING

Meer dan 2,8 miljoen Belgen hebben al hun toestemming gegeven voor de digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverstrekkers. Dat heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block vandaag bekendgemaakt in de commissie Volksgezondheid. Minister De Block: “e-Gezondheid draagt bij tot de continuïteit van zorg en tot een vlotte multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners. De voorwaarde is uiteraard dat zorgverleners de medische informatie over patiënten digitaal met elkaar mogen uitwisselen. Daarom is het essentieel dat zoveel mogelijk burgers hier hun toestemming voor geven.”

Lees meer

Vroedvrouwen die moeder en kind thuis verzorgen, krijgen hoger honorarium

PERSMEDEDELING

Vanaf 1 april worden vroedvrouwen beter gehonoreerd voor de verzorging van moeder en kind. Op initiatief van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft het verzekeringscomité van het RIZIV deze maatregel vanochtend goedgekeurd.

In het kader van het budget gezondheidszorg 2016 zette minister De Block een enveloppe van tien miljoen euro opzij voor paramedische beroepen. 1.418.000 euro gaan naar de vroedvrouwen die een hoger honorarium krijgen voor zorgen die ze geven vanaf vijf dagen na de bevalling.

Lees meer

Ook meldplicht voor tijdelijke onbeschikbaarheid van geneesmiddelen

PERSMEDEDELING
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil te allen tijde een zo goed mogelijk overzicht hebben van de onbeschikbaarheid van medicijnen, ook al is die situatie tijdelijk. Daarom komt er een verplichting om tijdelijke onbeschikbaarheden van twee of meer weken te melden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Tot nu toe waren geneesmiddelenfabrikanten enkel verplicht om definitieve onbeschikbaarheden aan te geven.

Lees meer

Minderjarigen krijgen snellere terugbetaling van medicijnen

PERSMEDEDELING
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, zorgt ervoor dat patiënten van 18 jaar of jonger sneller toegang zullen krijgen tot bepaalde  geneesmiddelen. Ze creëert een bijzondere procedure die de periode inkort tussen de vergunning van het gebruik van zo’n geneesmiddel bij minderjarigen en de effectieve terugbetaling voor deze groep patiënten met minstens 5 maanden. Het gaat bijvoorbeeld over geneesmiddelen voor de behandeling van psoriasis, juveniele artritis, verschillende soorten kanker, enzovoort.

Lees meer

Wet op geestelijke gezondheidszorgberoepen: aanpassingen garanderen patiënt de best mogelijke kwaliteit

PERSMEDEDELING
Op voorstel van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad enkele maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Zo wordt psychotherapie gedefinieerd als een behandelvorm voorbehouden aan klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen; psychotherapeut wordt geen apart beroep. Minister De Block: “Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg nog beter garanderen aan onze patiënten.”

Lees meer

Mondzorgtraject: remgeldverhoging gaat pas in op 1 juli 2016

PERSMEDEDELING
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, wil mensen aanmoedigen om hun gebit elk jaar te laten controleren. Daarom is in 2015 het mondzorgtraject ingevoerd. Dat traject houdt in dat wie het ene jaar naar de tandarts gaat, het jaar erna minder remgeld betaalt dan wie dat niet doet. Voor mensen die vorig kalenderjaar niet naar de tandarts gingen, stijgt het remgeld dit jaar van 25 naar 40% van het honorarium. Omdat de wettelijke voorbereiding nog even duurt, gaat die geplande remgeldverhoging pas in op 1 juli 2016.

Lees meer