fbpx

Ambitieus plan voor innovatief Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen

Tegen 2018 wil Vlaanderen een performant welzijns- en zorgbeleid voor ouderen klaar hebben. Een vraaggestuurde, continue, beschikbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare ondersteuning en zorg voor oudere personen zullen hiervan de basis vormen. In dit kader stelt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een veranderagenda voor. We zullen zoeken naar adequate antwoorden op de toenemende vraag naar aangepaste woon-, zorg- en ondersteuningsvormen, inclusief waar mogelijk, doelgroepspecifiek waar nodig.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De basis van het welzijns- en zorgbeleid voor oudere personen is een inclusief beleid dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van alle mensen die deel uitmaken van de samenleving. Dit, met het oog op het behoud, het herstel, het ondersteunen of het verbeteren van de autonomie, de levenskwaliteit en gezondheid van de ouder wordende Vlaming. Waar nodig en gewenst moet dat kunnen gebeuren in een aangepaste woon- en leefomgeving. De eigen kracht, de zorg en ondersteuningsbehoeften van de mensen die op zorg- en dienstverlening beroep doen, zijn voor ons richtinggevend.”

LEEFTIJDSONAFHANKELIJK EN VRAAGGESTUURD WELZIJNS- EN WOONZORGBELEID

Het doel van inclusief en integraal beleid is dat alle mensen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Enkel daar waar écht nodig wordt een doelgroepspecifiek beleid gevoerd. Op termijn is het de bedoeling dat we in Vlaanderen evolueren naar een vraaggestuurd, leeftijdsonafhankelijk welzijns- en woonzorgbeleid, waarbij het levensperspectief van de zorgvrager het centrale uitgangspunt is.

HOMOGEEN WELZIJNS- EN ZORGBELEID

De zesde staatshervorming stelt de Vlaamse Gemeenschap in haar Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen voor een buitengewone uitdaging. Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen volledig bevoegd voor het beleid met betrekking tot de residentiële ouderenzorg, het prijzenbeleid in de ouderenvoorzieningen, de zorgfinanciering en normering van rust- en verzorgingstehuizen,

de centra voor dagverzorging en niet aangeboren hersenaandoeningen, alsook voor de Tegemoetkoming voor de Hulp aan Bejaarden (THAB), het beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen en bepaalde revalidatieconventies en gespecialiseerde ziekenhuizen. Dit biedt de mogelijkheid om voor deze doelgroep een meer homogeen welzijns- en zorgbeleid te voeren.

STAPSGEWIJZE OVERGANG NAAR PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Vlaanderen kiest er voor in een eerste fase de bevoegdheden en de daaraan verbonden regelgeving en financiering in te kantelen in bestaande of, waar nodig, nieuwe structuren. In een eerste fase heeft de Vlaamse overheid de continuïteit van het huidige beleid op het oog De tweede fase behelst een grote transitie. Zowel de huidige zorginhoudelijke, organisatorische, als financiële uitgangspunten van het Vlaamse welzijns- en zorgbeleid zullen worden geanalyseerd en afgetoetst aan nieuwe inzichten, en waar nodig, bijgestuurd. Doel is te komen tot een vraaggestuurde, persoonsgerichte zorg en ondersteuning van ouderen. En een persoonsvolgend financieringssysteem. Hierbij kan de oudere persoon zelf beslissen hoe het daaruit af te leiden zorgvolume wordt omgezet in te leveren zorg en ondersteuning.

KORT

Het nieuwe woon- en zorgbeleid in Vlaanderen beoogt een omslag te realiseren in het denken en doen rond inhoudelijke, zorgorganisatorische en financiële aspecten van de zorg en het welzijn voor ouderen in één samenhangend geheel.

  • De samenleving verandert, dus ook de vraag naar zorg en welzijn
  • De samenleving van de toekomst verdient de zorg van de toekomst
  • Welzijns- en ouderenzorgbeleid is geen verdeelde, maar een gedeelde verantwoordelijkheid
  • De zorg van morgen, begint vandaag
  • Streven naar duurzame en toekomstbestendige zorg en welzijn

Meer info: www.jovandeurzen.be

Deel dit bericht